body{ scroll-behavior: smooth; }

Integritetspolicy sv

Vem ansvarar för mina personuppgifter?

Nature Station, org. nr 559334-2081, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur samlar ni in mina personuppgifter?

Nature Station samlar in personuppgifter som du lämnar när du exempelvis fyller i ett formulär, ansöker om arbete hos oss eller söker kontakt med oss i övrigt. 

Vilka personuppgifter samlar ni in om mig?

Nature Station behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, företag, telefonnummer, bilder, CV och personligt brev.

Hur kommer ni använda mina personuppgifter?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick, offerter, ingå och fullfölja avtal och kunduppdrag i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer ni att ha min information?

Vi behåller informationen om dig upp till 24 månader efter att relationen med Nature Station har avslutats, därefter kommer den raderas eller anonymiseras. Önskar du bli borttagen innan det ber vi dig kontakta oss.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal på Nature Station. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att våra egna IT-system finns inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Vad är mina rättigheter?

Du som registrerad fysisk person, har bland annat rätt att få tillgång till de personuppgifter Nature Station behandlar om dig. Du har också rätt att få eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter rättade av Nature Station. Observera att detta endast gäller faktamässigt eller juridiskt felaktiga uppgifter. Du som registrerad fysisk person, har vidare under vissa förutsättningar rätt att få alla dina personuppgifter helt raderade av Nature Station. Detta gäller dock inte för personuppgifter som Nature Station måste spara enligt gällande lagkrav eller för att kunna uppfylla ett avtal. Du har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

När det gäller personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har du rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av dina personuppgifter för sådana ändamål.

Uppdatering av policy

Nature Station förbehåller sig rätten att göra löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

Kontaktinformation

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling av dina personuppgifter? Du är varmt välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@naturestation.se.